Sa Paglisan ng Tag-araw

Kasabay ng hanging
naghahatid sa panagh0y
ng langit habang
binabal0t
ng nanunu0t na lamig
ang bawat araw
na sumasalub0ng sa dilim.
Mga sandaling
pinupuslit ang
bagot at luha
mula sa pag-iisa
habang sinisikap
limutin ang
di maiwang
ninanais itakwil ng isip.
Tuluyang hinugasan
ng patak ng ulan
ang init
ng mga alaalang
hiram bago pa man
pumas0k ang tag-araw.
Yaong
bihirang nasilayan
mula n0ong
una pa man
pagkat lantad
lamang
sa paninging
lukob
ng malamlam
na kalangitan.

About razelFilipino

"...simpleng pangarap, malaking hamon. ito ang nais paghandaan at maranasan." Experience leads to learning as it shapes one’s perspective towards everything around us. Writing has been a very powerful tool for me to see things through, think out of the box, reflect, look at things on a bigger picture and be keen on details; to be rational, open-minded and just to be simply free. For every thought, for every word, for every phrase and for every emotional state may be kept or conveyed... http://razelfilipino.blogspot.com/