Kung Nahihiya Ka sa Pagiging Pilipino Mo Dahil sa mga Krimen at Korupsiyon, Kanino Ka Naman Nahihiya?

((Photo redit www.womansday.com)
((Photo redit www.womansday.com)

TUWING may nangyayaring mga krimen, korupsiyon, at iba pang hindi magagandang balita na kinasasangkutan nating mga Pilipino, marami sa atin ang halos ikamatay na sa kahihiyan ang pagiging Pilipino nila. At kung maaari lámang na mapalitan agad nila ang kanilang pagkamamamayan, gagawin na nila. Ayaw na nilang maging Pilipino; hiyang-hiya talaga silá sa pagiging Pilipino.

Ang malaking tanong ay, “Kanino naman silá nahihiya? Sa ibang mga lahi at bansa?”

.

Mga Krimen sa Ibang Bansa

Kahit saan panig ng mundo, may mga nangyayaring pagnanakaw, panloloob, pagpatay, panggagahasa, at iba pang krimen. Ang mga sumusunod ang sampung bansa na may pinakamaraming naiulat na krimen noong 2009:

1. Estados Unidos—11,877,218 krimen

2. Rieno Unido (UK)—6,523,706

3. Alemanya—6,507,394

4. Pransiya—3,771,850

5. Rusya—2,952,370

6. Hapon—2,853,739

7. Timog Afrika—2,683,849

8. Canada—2,516,918

9. Italya—2,231,550

10. India—1,764,630

Ang marami sa mga krimen sa iba’t ibansa bansa ay hindi naiuulat sa mga awtoridad. Sa Estados Unidos nga, mula 2006 hanggang 2010, umabot sa 52% ng mga bayolenteng krimen (may average na 3,382,200 bawat taon) ang hindi naiulat sa mga awtoridad. Ang isang mga sanhi kung bakit hindi naitatalâ ang lampas sa kalahati ng mga nangyayaring krimen sa Estados Unidos ay ito: Hindi na iniuulat ng mga biktima ang mga krimen sa mga awtoridad, dahil hindi naman daw nakatutulong ang mga awtoridad sa kanila.

Kung ang Estados Unidos ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa pinakamaraming naitatalâ na krimen, ito rin ang posibleng nangunguna sa buong mundo pagdating sa pinakamaraming hindi naitatalâ na krimen.

Ang krimeng naitalâ sa Pilipinas sa táong 2009 ay wala pang kalahating milyon. Hindi mababanggit dito ang mga krimeng nangyayari sa bawat bansa, subalit ang mga pigurang tinuran ay sapat nang patunay na nangyayari rin naman ang mga krimen sa ibang bansa, kahit pa sa pinakamayayamang bansa sa mundo.

Makatwiran ba na kailangang ikamatay ng ilan diyan ang kanilang pagiging Pilipino tuwing may nangyayaring mga krimen sa ating bansa? Kung tutuusin, masahol pa sa atin ang maraming bansa pagdating na sa mga krimen. Silá ba ang dapat kahiyaan nating mga Pilipino tuwing may mga balita ng mga krimen sa ating bansa?

.

Korupsiyon sa Ibang Bansa

Noong 2011, ang Pilipinas ay may gross domestic product (GDP) na PhP10 trillion (US$216.1 bilyon) at pambansang badyet na PhP1.645 trillion (US$32 bilyon). Ang GDP ang halaga sa merkado ng lahat ng mga produkto at serbisyo na nalilikha sa isang bansa sa isang taon, samantalang ang pambansang badyet ang kabuuang gugol ng isang pambansang pamahalaan sa isang taunang pananalapi.

Laganap sa buong mundo ang mga krimeng puting-kolyar. Ang mga krimeng ito ay mga anyo ng korupsiyon. Kabílang sa mga ito ang panlilinlang (fraud), lagay (bribery), ilegal na negosyo, sabwatan sa stock market (insider trading), maling paggamit ng salapi (embezzlement), krimeng may kaugnayan sa kompyuter, paglabag sa karapatang-sipi, ilegal na daloy ng salapi (money laundering), pagnanakaw ng identidad, at pamemeke.

Bawat taon, umaabot ang mga krimeng puting-kolyar sa US$300 hanggang $660 bilyon sa Estados Unidos, SFr8 bilyon (US$9.4 bilyon) sa Swisa, at mahigit €6 bilyon (US$8.6 bilyon) sa Alemanya.

Sa Rieno Unido, ang mga panlilinlang at ilegal na daloy ng salapi ay umaabot taon-taon sa £73 billion (US$110 bilyon) at £48 billion (US$72 bilyon), ayon sa pagkakasunod, o sa kabuuang £121 billion (US$182 bilyon).

Noong 2009, ang mga krimen ng mga sindikatong mafia sa Italya ay nakalikom ng €135 bilyon (US$189 bilyon) at tumubò ng €78 bilyon (US$109 bilyon). Kinailangang langisan ng mafia ang mga kurakot na opisyal ng gobyerno nang aabot sa €2.75 bilyon upang maisakatuparan ang kanilang mga ilegal na gawain.

Ang taunang GDP at pambansang badyet ng Pilipinas ay napakaliit kung ihahambing sa halaga ng mga korupsiyon sa ibang bansa. Kahit nakawin pa ang lahat ng GDP at pambansang badyet sa ating bansa, napakaliit pa rin ng mga iyan kung ihahambing sa mga halaga ng mga korupsiyon sa ibang bansa.

Hindi rin mababanggit dito ang mga korupsiyon sa bawat bansa. Subalit ang mga naturang pigura ay sapat nang patunay na talamak din ang korupsiyon kahit pa sa pinakamayayamang bansa sa mundo.

Makatwiran ba na kailangang ikamatay ng ilan diyan ang kanilang pagiging Pilipino tuwing may nangyayaring korupsiyon sa ating bansa? Kung tutuusin, masahol pa sa atin ang maraming bansa pagdating na sa korupsiyon. Silá ba ang dapat kahiyaan nating mga Pilipino tuwing may mga balita ng korupsiyon sa ating bansa?

.

Mga Táong Makikitid ang Ulo, Utak, at Isip

Bakit may ganyang mga tao na halos ikamatay na sa kahihiyan ang pagiging Pilipino nila tuwing may mga hindi magagandang pangyayari na kinasasangkutan nating mga Pilipino? Iisa lámang ang simpleng sagot: kakitiran ng ulo, utak, at isip. Dahil sa kitid ng kanilang ulo, utak, at isip, nila hindi káyang unawain na:

1. Ang mundo ay napakalaki.

2. Iba’t ibang bagay ang nangyayari sa mundo.

3. Bawat tao, lahi, at bansa ay nagkakamali.

4. Walang tao, lahi, at bansa na perpekto.

5. At walang tao, lahi, o bansa ang may karapatan na laitin ang pagkakamali ng ibang tao, lahi, o bansa, dahil ang bawat tao, lahi, at bansa ay nagkakamali at hindi nga perpekto.

Dahil hindi káyang unawain ang mga nabanggit na bagay ng mga táong makikitid ang ulo, utak, at isip, ang alam ng mga ganyang tao ay ang mga Pilipino lámang ang lahi na nagkakamali o ang may pinakamarami nang pagkakamali sa buong mundo. At dahil ganoon, para sa kanila, iba raw táyong mga Pilipino, wala raw táyong katulad, wala raw tatalo sa atin, pinagtatawanan daw táyo ng buong mundo, at may karapatan na raw ang ibang lahi at bansa na lait-laitin táyo.

.

Ang Táong May Malawak na Isip

Kung malawak ang ulo, utak, at isip ng isang tao, hindi niya ikahihiya ang kanyang pagiging Pilipino tuwing may mga hindi magagandang pangyayari na kinasasangkutan nating mga Pilipino. Bagkus, kung may hindi magagandang pangyayari, ang magiging katwiran ng isang táong may malawak na ulo, utak, at isip ay ganito:

“May mga nangyayaring krimen, korupsiyon, at iba pang hindi magagandang bagay sa bawat bansa at lahi. Kung táyong mga Pilipino ang nagkakamali, bakit ko naman ikahihiya ang pagiging Pilipino ko? Kanino akó mahihiya? Sa ibang mga bansa at lahi na nagkakamali rin naman, at masahol pa nga sa ating mga Pilipino.

“Hindi ko naman sinasabing porke may mga krimen, korupsiyon, at iba pang kawalanghiyaan sa ibang bansa at lahi, sige, ang gawin nating mga Pilipino ay mangagsiraan, magsipagnakaw, at magpatayan na táyong lahat.

“Ang dapat nating gawin ay itama ang mga mali, ituwid ang mga baluktot, parusahan ang mga dapat parusahan, ikulong ang mga dapat ikulong, itayugod ang mabuti, purihin ang mga dapat purihin, parangalan ang mga dapat parangalan, at lagi táyong magsumikap na maging matitinong mamamayan.

“Pero kung lagi na lámang akóng mahihiya sa ibang bansa at lahi tuwing magkakamali táyo, gayong nagkakamali rin naman ang ibang bansa, at masahol pa nga ang mga pagkakamali nila, aba’y kakitiran na lang ng ulo, utak, at isip ang ganyan.

“Lugi rin táyo sa ganyan. Bakit? Ang ibang mga lahi kasi ay ni hindi man lámang mahiya sa ating mga Pilipino kung may mga nangyayaring hindi maganda sa kani-kanilang bansa. Tapos, ang ilan naman sa ating mga Pilipino ay kailangang mamatay na sa kahihiyan sa kanilang pagiging Pilipino kung táyo naman ang nagkakamali. Lugi táyo sa ganyan.”

.

Talasanggunian

Friedrichs, David O. (2009), Trusted Criminals: White Collar Crime In Contemporary Society, (4 ed.), Wadsworth Publishing, p. 50, citing Kane and Wall, 2006, p. 5; binanggit sa http://en.wikipedia.org/wiki/White-collar_crime.

http://www.dw.de/dw/article/0,,2830229,00.html.

http://en.wikipedia.org/wiki/White-collar_crime.

http://www.gov.ph/2010/08/24/president-aquinos-2011-budget-message/.

http://www.graphs.net/201206/countries-highest-crime-report.html.

http://www.reuters.com/article/2010/01/27/italy-mafia-profits-idUSLDE60Q17720100127.

http://www.scaruffi.com/politics/dictat.html.

Matthew Allen, “White collar crime ‘certain to rise,'” Hunyo 16, 2011, http://www.swissinfo.ch/eng/business/White_collar_crime_certain_to_rise.html?cid=30470372.

The National Fraud Authority, Annual Fraud Indicator (AFI) Report (2012); Money Laundering Bulletin, June 2011, sinipi sa http://www.transparency.org.uk/corruption/statistics-and-quotes/uk-corruption.

“Victimizations Not Reported to the Police, 2006-2010,” National Crime Victimization Survey, Special Report, August 2012, U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.