Kulang sa pera?

(Photo Credit: mondaymorningclacker0
(Photo Credit:  mondaymorningclacker0
(Photo Credit: mondaymorningclacker0

Marahil ay pamilyar ang karamihan sa ating mga kababayan ukol sa lumalaganap na microfinancing sa ating mga bayan.

Ang microfinancing institution ay naglalayong tumulong sa ating mga kababayan na umahon sa hirap ng buhay. Magpapautang ito upang magamit sa negosyo o anumang mapapagkakitaan.

Ang mga microfinance institution ay nagpapahiram ng halaga ayon sa mga alituntunin nito nang may 10% hanggang 20 % na interest.

Ito ay binabayaran nang lingguhan o 1 beses isang linggo hanggang sa mabuo ang nautang na halaga. Ito ang DAPAT na kanyang layunin…ngunit masakit mang aminin hindi ganito ang nangyayari!

Ang perang inutang sa microfinance ay hindi nagagamit na panghanapbuhay kundi pambayad din sa mga utang ng nangutang o ‘di kaya ay pambili ng mga pangunahing pangangailangan o kaya naman ay pambayad sa ilaw, sa tubig, sa matrikula at kung ano-ano pa!

Ngayon ang inutang na pera para sa panghanapbuhay ay wala na at ang masaklap ay nagkaroon na naman ng panibagong utang ang pobre.

Sa laki ng interest ng microfinance institution, malaki rin ang pagkakataon na kumita sila, ngunit ang mga taong nangutang sa kanila ay patuloy na kumakapit sa kanilang patalim upang kahit paano ay may makuhanan sila ng perang kailangan nila.

Sa panahon ngayon hindi ang mauutangan ang kailangan ng ating mga kababayan, kundi ang mapagkakakitaan.

Kung patuloy na pagkakakitaan ang ating mga pobreng kababayan ng mga ganitong microfinance institutions, hindi makaaahon ang ating mga kanayon, maging ang buong bayan.

Enhanced by Zemanta

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.